18. december 2019

Projekt Seberiniho úspešne dokončený

Autor HERRYS
Projekt Seberiniho úspešne dokončený

Projekt polyfunkčného objektu na Seberíniho ulici vstupuje do finálnej fázy. Kolaudácia objektov prebehla podľa plánu a trojica samostatne stojacich bytových domov sa postupne zapĺňa novými majiteľmi. Ešte pred zahájením oficiálneho predaja sa predalo viac ako 60% bytových jednotiek. Výhradným predajcom projektu bola realitná kancelária HERRYS. Ing. Štefan Koluš, vedúci útvaru prípravy a riadenia projektov spoločnosti HORNEX a.s., nám prerozprával príbeh tohto projektu.

Ako prebiehala príprava projektu Seberíniho?

Z koncepčno-ideového hľadiska prebiehal proces štandardne. Návrh architekta, Ing. arch. Petra Moravčíka, vzišiel z riadnej architektonickej súťaže, ktorú okrem investorom nominovaných odborníkov vyhodnocoval aj zástupca MÚ Ružinov. Príprava projektu bola ale náročná najmä z časového hľadiska, vzhľadom na nevôľu niekoľkých obyvateľov susedného domu akceptovať akúkoľvek novú zástavbu na dotknutej parcele.

Ako spomínate, čelili ste dlhodobým komplikáciám. Odkiaľ prichádzala trpezlivosť?

Každý developerský projekt prináša okrem tvorivých a kreatívnych procesov aj nemálo komplikácií a prekážok. Ani pri tomto projekte tomu nebolo inak, naopak obštrukcie trvali  takmer  10  rokov.  Presvedčenie  o  správnosti,  primeranosti a atraktívnosti riešenia Polyfunkčného objektu Seberíniho nás napriek spomenutým problémom napĺňalo optimizmom, trpezlivosťou a energiou.

Projekt sa úspešne vypredal, čo považujete za jeho najväčšie benefity?

Byty a nebytové priestory sa skutočne vypredali v rekordne krátkom čase. Práve tento fakt považujeme za jednoznačné ocenenie nášho produktu. Čo sa týka benefitov, tak za tie považujeme okrem atraktívnej architektúry, citlivo zasadenej do jestvujúcej urbanistickej štruktúry, aj vysokú kvalitu prác a pro-klientsky prístup.

Čo by ste pri ďalšom projekte urobili inak?

Nepoviem nič nové, iba potvrdím, že stavebný proces, vrátane jeho prípravy je neustálou „školou života“. Určite máme pomenované témy a procesy, ktoré by sme v ďalšom projekte chceli a vedeli urobiť lepšie. Necháme si ich ale pre seba, ako interné know-how. (úsmev)

V čom bola podľa vás najväčšia pridaná hodnota spolupráce s HERRYS?

Najlepšou definíciou pridanej hodnoty spolupráce so spoločnosťou HERRYS  je ich odborná skúsenosť s predajom rezidenčných novostavieb. To potvrdzuje aj pozitívna spätná väzba od drvivej väčšiny našich klientov. Veď to je podstata služby, pre ktorú sme si túto spoločnosť k spolupráci vybrali. Ochota, pracovitosť a profesionalita sú najvýstižnejšími charakteristikami činnosti pracovníkov tejto spoločnosti.

Čo by ste chceli ako developer priniesť na trh?

Len neustále zlepšovanie procesov prípravy a výstavby nám umožní byť úspešným developerom aj v prostredí avizovanej recesie trhu. Každý nový projekt bude pridanou hodnotou prostredia, v ktorom vznikne. Významne zvýši kvalitu života obyvateľov vo všetkých jej atribútoch. Dôraz kladieme okrem atraktívnosti a prevádzkovo-ekonomickej vyváženosti aj na ich environmentálnu stránku.

Zažívame stavebný boom, vysoký dopyt po stavebných službách, aký je váš pohľad na súčasný stav?

Bohužiaľ môj dlhodobo kritický pohľad na stavebný trh na Slovensku, ovplyvnený aj skúsenosťami získanými vo vyspelých európskych krajinách, sa v tejto dobe ešte viac prehlbuje. Kvalitu potlačila kvantita, vyhranený „excelovský prístup“ často knokautuje kreativitu a fortieľ. Na poctivú prípravu, dôslednú kontrolu projektovej dokumentácie, vrátane overenia relevantnosti vstupných údajov jednoducho niet dostatok času. Staviteľov ubúda, projektoví manažéri nie sú vždy pripravení a ochotní akceptovať ich odborné postupy a skúsenosť.

Ako sa bude situácia podľa vás ďalej vyvíjať?

Hlavné mesto SR Bratislava je podľa môjho názoru „osobitným príbehom“ a kvalitne pripravené projekty sú v jej teritóriu jednoducho predurčené na úspech.

Som optimistom a verím, že sofistikované a moderné postupy kreovania výstavby  a jej prostredia, vrátane silnejúcich environmentálnych princípov, budú vo väčšej miere implementované aj do procesov na Slovensku.

Čím sa spoločnosť HORNEX, a.s. odlišuje od iných stavebných firiem?

HORNEX, a.s. je na trhu už viac ako 25 rokov v konzistentnej kondícii a to aj vďaka tomu , že dodržuje pravidlá konštruktívnej a férovej spolupráce nielen s investormi, ale aj so svojimi subdodávateľmi a partnermi. Je garantom budovania dlhodobo udržateľnej kvality stavieb a ich technologických vybavení. Početné ocenenia na slovenskom, ale aj na medzinárodnom trhu sú toho jasným dôkazom.