Newsletter

header bg 1

Poučenie o ochrane osobných údajov (elektronický newsletter)

Údaje o Vašej e-mailovej adrese budú spracované spoločnosťou HERRYS s. r. o., IČO: 45 280 436, IČ DPH: SK2022920339, sídlo: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61514/B, tel. č.: 02/20868866, e-mail: info@herrys.sk na základe Vášho súhlasu na zasielanie aktuálnych ponúk a noviniek z oblasti realít (elektronický newsletter). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Zadanie Vašej e-mailovej adresy je však na zasielanie newslettera nevyhnutné a bez jej zadania Vám nevieme newsletter poskytnúť. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z newslettera (kliknutím na link obsiahnutý v každej správe), písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo e-mailom na uvedenú adresu našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania Vášho súhlasu a uchovávané najdlhšie po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu (§ 116 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách). Ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje v uvedenej lehote zlikvidované.

Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
  • získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, ak ich spracúvame automatizovanými prostriedkami,
  • požadovať obmedzenie spracúvania, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebujeme my, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané, ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.