15. január 2024

Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži

Autor HERRYS
Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži

Povinnosť podať daňové priznanie má ten, kto nadobudol nehnuteľnosť v uplynulom roku alebo ak došlo k inej zmene v súvislosti s nehnuteľnosťou.

  • Daň z nehnuteľnosti sa platí za byty (vrátane nebytových priestorov), stavby a pozemky. 
  • Majiteľom nehnuteľností, ktorí nemali žiadnu zmenu vo vlastníctve či charaktere užívania nehnuteľnosti, príde rozhodnutie o vyrubení dane od samosprávy automaticky.

Ak ste v uplynulom roku kúpili nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok), čaká vás podanie daňového priznania, ktoré musíte podať v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza do 31. januára. V prípade, že u vašej nehnuteľnosti nedošlo k žiadnym zmenám, obec alebo mesto vám vyrubia daň automaticky na základe predchádzajúceho daňového priznania. V mnohých slovenských mestách a obciach už bude daň vyrubená v nových, zvýšených sadzbách, ktoré oproti minulému roku stúpnu v priemere o 20-30 %.

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá sa platí obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Sadzby dane z nehnuteľností si určuje každá obec či mesto všeobecne záväzným nariadením. Povinnosť podať daňové priznanie k 31. januáru má ten, kto sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo ak došlo k inej zmene v súvislosti s nehnuteľnosťou.

„Našich klientov upozorňujeme aj na túto povinnosť súvisiacu s nadobudnutím nehnuteľností nielen pre nepríjemnosti, ktoré by ich čakali v podobe pokuty, ak by zabudli, ale správcom dane z nehnuteľností je priamo obec alebo mesto, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Samosprávy takto získavajú prostriedky na svoje fungovanie a ďalší rozvoj, čo je v konečnom dôsledku prínosom aj pre majiteľov nehnuteľností,“ vysvetlil Martin Bečár, partner v RK Herrys.

Pri dani z nehnuteľností sa podávajú 3 druhy priznaní:

  • priznanie k dani z nehnuteľnosti - u príslušného správcu dane v predchádzajúcich rokoch ste tlačivo priznania k dani z nehnuteľností nepodávali a v roku 2023 ste nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome; povinnosť vám vznikla prvýkrát, t. j. stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom prvej nehnuteľnosti,
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti - v minulosti ste podali priznanie k dani z nehnuteľností u príslušného správcu dane a nastala zmena (v roku 2023 ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu, výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru),
  • čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – k 31.12.2023 vám zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, t. j. počas roku 2023 ste predali nehnuteľnosť, alebo ste prestali prenajímať nehnuteľnosť, prípadne ste prestali užívať nehnuteľnosť, a pod.
„Ak vám v jednom roku vznikne i zanikne daňová povinnosť (napr. kúpite byt a predáte pozemok), máte možnosť podať jedno tlačivo, kde označíte „čiastkové priznanie“ a súčasne „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“ alebo podáte dve čiastkové priznania, jedno o vzniku daňovej povinnosti a druhé o zániku daňovej povinnosti,“ radí Martin Bečár z RK Herrys.

Pre podávanie daňového priznania je rozhodujúci stav k 1. 1. 2024, teda kto je dňa 1. 1. 2024 zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako vlastník, tomu vzniká daňová povinnosť. Ak ste boli ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na katastri nehnuteľností napr. dňa 4. 1. 2024, podať daňové priznanie môžete do 31. 1. 2025. Ak ste však boli ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva katastrom nehnuteľností 1. 1. 2024, tak vám vznikla daňová povinnosť, a do 31. 1. 2024 musíte podať daňové priznanie.

Pokiaľ ste v priebehu roka 2023 predali nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na list vlastníctva 1. 1. 2024, tak vám ako predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31. 12. 2023 a od 1. 1. 2024 vznikla daňová povinnosť kupujúcemu. V tomto prípade však máte povinnosť podať čiastkové daňové priznanie z dôvodu zániku vlastníctva k nehnuteľnosti – zániku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza. Rozhodujúci tak nie je trvalý pobyt daňovníka, ale miesto, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť, ktorá je predmetom priznania k dani z nehnuteľností. Takže ak máte trvalý pobyt napr. v Piešťanoch a kúpite byt v Bratislave, daňové priznanie musíte podať v Bratislave.

Priznanie k dani z nehnuteľností možno podať aj poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Daňové priznanie treba podať na predpísanom vzorovom tlačive, ktorého súčasťou je aj poučenie, ako ho správne vyplniť.

„Splatnosť dane je 15 dní odo dňa doručenia výmeru. Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť aj v splátkach, no takéto platenie musí určiť správca dane. Obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže znížiť výšku dane daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi,“  dodáva Martin Bečár.