5. marec 2024

Daňové priznanie z príjmu: Ako si uplatniť výdavky pri prenájme nehnuteľnosti

Autor Herrys
Daňové priznanie z príjmu: Ako si uplatniť výdavky pri prenájme nehnuteľnosti

Termín na podanie daňového priznania z príjmov za rok 2023 sa blíži. Majitelia nehnuteľností, ktoré prenajímajú, musia v priznaní zohľadniť aj príjmy z prenájmu. Medzi uplatniteľné výdavky, ktoré znížia základ dane, si môžu započítať aj náklady na fond opráv, internet aj upratovanie spoločných priestorov. Realitná kancelária Herrys zároveň upozorňuje na registračnú povinnosť vlastníkov nehnuteľností na daňovom úrade ako aj na povinnosť prenajímateľa preukázať krátkodobému nájomcovi splnenie tejto povinnosti.

Vlastníci nehnuteľností, ktorým v roku 2023 plynuli príjmy z ich prenájmu, musia podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb do 31. marca na tlačive typu B. Uviesť ich treba v VI. odd. v Tabuľke č. 1 (v DPFOB za rok 2023 na riadok č. 11.). Príjmy z prenájmu nehnuteľností patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. (ak vlastník nehnuteľnosti poskytuje len základné služby spojené s prenájmom a neposkytuje nadštandardné služby spojené s prenájmom ako napr. upratovanie, zabezpečenie prania bielizne, zabezpečenie stravovania, welcome darčeky, dopĺňanie hygienických potrieb, úschova batožiny) a vlastníkovi nehnuteľnosti plynú na základe podmienok dohodnutých s nájomcom v nájomnej zmluve.

Ak nehnuteľnosť nie je zaradená v obchodnom majetku, daňový základ si možno znížiť o viacero nákladov spojených s prevádzkou nehnuteľnosti, ktorú prenajímajú fyzické osoby. Patria sem výdavky na energie (elektrina, voda, kúrenie), výdavky za služby ako odvoz odpadu, údržba spoločných priestorov, čistenie septiku, elektronické služby ako internet a televízia a iné. 

„Dôležitá zmena pre Prenajímateľov nastala v zdaňovacom období 2022, kde takisto uznateľným nákladom, ktorý znižuje daňový základ, sa stali aj výdavky na fond opráv v bytových domoch,“ vysvetľuje Martin Bečár, partner v RK Herrys.

Na výpočet základu dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností si majiteľ nehnuteľnosti uplatňuje len preukázateľne vynaložené daňové výdavky, pričom mu stačí viesť si iba daňovú evidenciu, nevyžaduje sa viesť si účtovníctvo. V takom prípade nemá ani povinnosť prikladať k daňovému priznaniu účtovné výkazy. Pri tomto type príjmov však nemôže prenajímateľ vykázať daňovú stratu a nemôže si ani odpočítať nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a manželku/manžela.

Vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami môžete na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Uznateľné výdavky znižujúce základ dane pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej v obchodnom majetku: 

 • elektrická energia,
 • teplo na vykurovanie a teplá úžitková voda,
 • pitná a úžitková voda pre domácnosť,
 • plyn
 • odvádzane odpadovej vody z domácností,
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
 • používanie výťahu a domovej práčovne,
 • kontrola a čistenie komínov,
 • odvoz popola, smetí a splaškov,
 • čistenie žúmp,
 • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,
 • internet,
 • recepcia
 • strážna služba, 
 • výdavky, ktorými sú úhrady vlastníka bytu a nebytového priestoru za služby poskytované za výkon povinnej správy bytového domu vykonávanú podľa § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 z.z. 
 • úhrady vlastníka bytu a nebytového priestoru za výkon činnosti zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov vykonávanú podľa § 8a ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z.
 • výdavky na fond opráv v bytových domoch,
 • odmena realitnej kancelárie.

Medzi daňové výdavky nehnuteľnosti, ktorá nie je zaradená v obchodnom majetku, sa nepočítajú výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti a pod.

„Zároveň by sme chceli upozorniť vlastníkov nehnuteľnosti, aby nezabudli na registračnú povinnosť  na daňovom úrade. Prenajímateľ tak musí urobiť do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste prenajali byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku. Pri nesplnení tejto povinnosti môže hroziť sankcia a pri nájme uzatvorenom podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu sa dokonca splnenie tejto registračnej povinnosti  predpokladá  a prenajímateľ je povinný nájomcovi splnenie registračnej povinnosti preukázať,“ upozorňuje Martin Bečár.