17. január 2022

Pripomíname dôležitý dátum – do 31. januára 2022 je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Autor HERRYS
Pripomíname dôležitý dátum – do 31. januára 2022 je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Už tradičnou januárovou témou každý rok je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Právne oddelenie HERRYS pre vás pripravilo článok, v ktorom nájdete užitočné informácie k podaniu daňového priznania, ako napríklad, kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, respektíve zaniká daňová povinnosť.

 

Kto a kedy je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností je povinná podať fyzická alebo právnická osoba (daňovník), ktorá sa stala vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Čo sa môže skrývať pod slovom nehnuteľnosť?

 1. Pozemky –  záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …
 2. Stavby – dom, chata, garáž, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné…
 3. Byty  – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)

Ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daňovníci, u ktorých sa vo vlastníctve nehnuteľností k 1. 1. 2022 oproti minulému obdobiu nič nezmenilo, priznanie na rok 2022 nepodávajú.

 

Čo znamená, že prišlo k zmene?

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených. nehnuteľnostiach,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
  V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží,
 • získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory),
 • zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností,
 • pozemkové úpravy,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,
 • keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Rozhodujúci je stav k 1.1.2022. Takže ak prišlo k zmene v období medzi 2. januárom 2021 a 1. januárom (vrátane) 2022, ste povinný podať daňové priznanie najneskôr do 31. januára 2022 – až na dve (dôležité) výnimky.

A tie sú, ak ste nadobudli nehnuteľnosť :
1.   dedením,
2.   dražbou.
V týchto dvoch prípadoch musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Kde a ako sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza. Takže ak bývate napr. v Košiciach a zdedíte pozemok v Nitre, daňové priznanie musíte podať v Nitre. Samozrejme kvôli tomu nemusíte do Nitry cestovať.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk.

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive. Súčasťou predpísaného tlačiva o daňovom priznaní je tiež poučenie, ako ho treba správne vyplniť.

 

Zákon o miestnych daniach v § 99a a § 99b rozlišuje:

 • priznanie k dani z nehnuteľnosti,
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

 

ČO je čiastkové daňové priznanie a KTO podáva čiastkové daňové priznanie?

Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a ku 1.1.2022 sa stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v rovnakej lehote (do 31.1.2022). Čiastkové daňové priznanie sa podáva na rovnakom predpísanom vzorovom tlačive. Pri predaji nehnuteľnosti realizovanom v roku 2021 je potrebné uviesť, že ide o čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na základe dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

 

AKO ČASTO sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nie je potrebné podávať každý rok, ale podáva sa len pokiaľ príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene (či už vlastníctva, napr. predaj/kúpa alebo napr. ku zmene v účele užívania nebytového priestoru). Každý rok daňovník potom automaticky dostane platobný výmer od správcu dane s vyčíslenou výškou dane z nehnuteľností, ktorý musí daňovník uhradiť.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave sa daňové priznanie podáva na Magistráte na oddelení miestnych daní a poplatkov, ktorý sídli na Blagoevovej ulici č. 9 v Petržalke.

 

AKÉ SÚ SADZBY dane z nehnuteľností v Bratislave?

Daňovník v daňovom priznaní nevypočítava výšku dane z nehnuteľností. Daňovník v daňovom priznaní uvedenie len požadované údaje, na základe ktorých výšku dane vypočíta správca dane, a to podľa príslušného sadzobníka. Tu nájdete Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2022.

 

DO KEDY je potrebné vyrúbenú daň zaplatiť?

Splatnosť dane je 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie, ktoré bolo od správcu dane doručené daňovníkovi, nadobudlo právoplatnosť. Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť aj v splátkach, no takéto platenie musí určiť správca dane.

 

Oslobodenie od povinnosti zaplatiť daň z nehnuteľností na rok 2022

Paragraf § 17 Zákona o miestnych daniach upravuje, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane, pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň. Obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže znížiť výšku dane daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi a pod.

 

Linky na odkazy v texte:

Tlačivo Daň z nehnuteľnosti  

Potvrdenie o podaní priznania

Informácie na webovej stránke hlavného mesta

Sadzby dane z nehnuteľností

 

Kontaktné údaje na správcu dane Hlavného mesta SR Bratislavy:

+421 259 356 954, dane@bratislava.sk

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Blagoevova ulica č. 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55