13. január 2021

Začiatok roka 2021 patrí dani z nehnuteľností. Povinnosť má predávajúci aj kupujúci

Autor HERRYS
Začiatok roka 2021 patrí dani z nehnuteľností. Povinnosť má predávajúci aj kupujúci

Prvou povinnosťou, ktorá nás čaká už v januári, je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Termín jeho odovzdania  sa blíži. Zákonom stanovený termín na podanie priznania je do 31.1. zdaňovacieho obdobia. V realitnej kancelárii HERRYS sme sa rozhodli vám pomôcť a pripravili sme pre vás podrobné informácie, ktoré Vám pomôžu pri podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností.  

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú najmä tie fyzické a právnické osoby (daňovník), ktoré sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá podlieha dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome, vrátane stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc) alebo u ktorých nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov). Daňovníci, u ktorých sa vo vlastníctve nehnuteľností k 1. 1. 2021 oproti minulému obdobiu nič nezmenilo, priznanie na rok 2021 nepodávajú.

Rozhodujúci je stav ku 1.1.2021. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností dňom 1.1.2021, vzniká daňová povinnosť týmto dňom (napr. ak vklad vlastníctva k bytu kataster nehnuteľností povolil dňa 1.1.2021 aj vtedy daňové priznanie podáva nový vlastník do 31.1.2021). Tu je potrebné upozorniť na skutočnosť, že daň z nehnuteľností sa platí vopred, a teda daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2021 predstavuje daň z nehnuteľností za rok 2021.

KDE A KEDY sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive. Súčasťou predpísaného tlačiva o daňovom priznaní je tiež poučenie ako ho vyplniť. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk.

ČO je čiastkové daňové priznanie a KTO podáva čiastkové daňové priznanie?

Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a ku 1.1.2021 sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v rovnakej lehote (do 31.1.2021). Čiastkové daňové priznanie sa podáva na rovnakom predpísanom vzorovom tlačive. Pri predaji nehnuteľnosti realizovanom v roku 2020 je potrebné uviesť, že ide o čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na základe dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Ako často sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nie je potrebné podávať každý rok, ale podáva sa len pokiaľ príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene (či už vlastníctva, napr. predaj/kúpa alebo napr. ku zmene v účele užívania nebytového priestoru). Každý rok vám tak automaticky príde platobný výmer správcu dane s výškou dane z nehnuteľností, ktorý len musíte uhradiť.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave sa daňové priznanie podáva na Magistráte na oddelení miestnych daní a poplatkov, ktorý nájdete na Blagoevovej ulici č.9 v Petržalke.

Aké sú sadzby dane z nehnuteľností v Bratislave?

Daňovník v daňovom priznaní nevypočítavá výšku dane z nehnuteľností. Daňovník v daňovom priznaní uvedenie len požadované údaje na základe, ktorých  výšku dane vypočíta správca dane, a to podľa príslušného sadzobníka. (Sadzby dane z nehnuteľností 2021)

DO KEDY je potrebné vyrúbenú daň zaplatiť?

Splatnosť dane je 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie, ktoré bolo od správcu dane doručené daňovníkovi, nadobudlo právoplatnosť. Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť aj v splátkach, no takéto platenie musí určiť správca dane.

Linky na odkazy v texte:

Tlačivohttps://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf

Potvrdenie: https://esluzby.bratislava.sk/Upload/files/Tlaciva/Daneapoplatky/Potvrdenie_o_podani_priznania%20DZN.pdf

Informácie na webovej stránke hlavného mestahttps://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti 

Sadzby dane z nehnuteľnosti za 2021https://www.bratislava.sk/sk/sadzby-dane-z-nehnutelnosti

Kontaktné údaje na správcu dane Hlavného mesta SR Bratislavy:

+421 259 356 954, dane@bratislava.sk

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Blagoevova ulica č. 9

P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55