13. január 2023

Predali ste alebo ste kúpili minulý rok nehnuteľnosť? Nezabudnite do 31. januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Autor HERRYS
Predali ste alebo ste kúpili minulý rok nehnuteľnosť? Nezabudnite do 31. januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Už tradičnou januárovou témou každý rok je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Právne oddelenie HERRYS pre vás pripravilo článok, v ktorom nájdete užitočné informácie k podaniu daňového priznania, ako napríklad, kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, respektíve zaniká daňová povinnosť.

 

Čo predstavuje daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a týka sa daní z bytov, nebytových priestorov, stavieb a pozemkov.

Pod pojmom nehnuteľnosť rozumieme:

Pozemky – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …

Stavby – dom, chata, garáž, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné…

Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor).

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorá sa platí obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza a je jedným z hlavných príjmov rozpočtu samosprávy. Sadzby dane z nehnuteľnosti si určuje každá obec/mesto všeobecne záväzným nariadením. Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

 

Kde a ako sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

Rozhodujúci tak nie je trvalý pobyt daňovníka, ale miesto, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť, ktorá je predmetom priznania k dani z nehnuteľností. Takže ak bývate napr. v Trnave a kúpite byt v Bratislave, daňové priznanie musíte podať v Bratislave. Samozrejme kvôli tomu nemusíte do Bratislavy cestovať.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk.

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive. Súčasťou predpísaného tlačiva o daňovom priznaní je tiež poučenie, ako ho treba správne vyplniť. Ako pomôcku je tiež možné použiť osobitné poučenie na vyplnenie priznania
k dani z nehnuteľností.

 

Druhy daňového priznania

Zákon o miestnych daniach v § 99a a § 99b rozlišuje:

• priznanie k dani z nehnuteľnosti - daňová povinnosť vám vznikla prvýkrát, t. j. stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom prvej nehnuteľnosti.

• čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti - v minulosti ste podali priznanie k dani z nehnuteľností a nastala zmena.

 

Kto a kedy je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností je povinná podať fyzická alebo právnická osoba (daňovník), ktorá sa stala vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov
a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Pre podávanie daňového priznania je rozhodujúci stav k 1. 1. 2023, teda kto je dňa 1. 1. 2023 zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako vlastník, tomu vzniká daňová povinnosť.

Uvedené znamená, že ak ste boli ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na katastri nehnuteľností napr. dňa 3. 1. 2023, podať daňové priznanie môžete do 31. 1. 2024. Ak ste však boli ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva katastrom nehnuteľností 1. 1. 2023, tak vám vznikla daňová povinnosť, a do 31. 1. 2023 musíte podať daňové priznanie.

Pokiaľ ste v priebehu roka 2022 predali nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na list vlastníctva 1. 1. 2023, tak vám ako predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023 vznikla daňová povinnosť kupujúcemu. V tomto prípade však máte povinnosť podať čiastkové daňové priznanie z dôvodu zániku vlastníctva k nehnuteľnosti – zániku daňovej povinnosti.

Daňovníci, u ktorých sa vo vlastníctve nehnuteľností k 1. 1. 2023 oproti minulému obdobiu nič nezmenilo, priznanie na rok 2023 nepodávajú. 

Ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

 

AKO ČASTO sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností? 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nie je potrebné podávať každý rok, ale podáva sa len pokiaľ príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene (či už vlastníctva, napr. predaj / kúpa alebo napr. ku zmene v účele užívania nebytového priestoru). Každý rok daňovník potom automaticky dostane platobný výmer od správcu dane s vyčíslenou výškou dane z nehnuteľností, ktorý musí daňovník uhradiť. 

V Bratislave sa daňové priznanie podáva na Magistráte na oddelení miestnych daní a poplatkov, ktorý sídli na Blagoevovej ulici č. 9 v Petržalke. 

 

ČO je čiastkové daňové priznanie a KTO podáva čiastkové daňové priznanie? 

Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a ku 1.1.2023 sa stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v rovnakej lehote (do 31.1.2023). Čiastkové daňové priznanie sa podáva na rovnakom predpísanom vzorovom tlačive. Pri predaji nehnuteľnosti realizovanom v roku 2022 je potrebné uviesť, že ide o čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti. 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na základe dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

 

DO KEDY je potrebné vyrúbenú daň zaplatiť? 

Splatnosť dane je 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie, ktoré bolo od správcu dane doručené daňovníkovi, nadobudlo právoplatnosť. Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť aj v splátkach, no takéto platenie musí určiť správca dane. 

 

AKÉ SÚ SADZBY dane z nehnuteľností v Bratislave? 

Daňovník v daňovom priznaní nevypočítava výšku dane z nehnuteľností. Daňovník v daňovom priznaní uvedenie len požadované údaje, na základe ktorých výšku dane vypočíta správca dane, a to podľa príslušného sadzobníka. Tu nájdete Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2023

 

Oslobodenie od povinnosti zaplatiť daň z nehnuteľností na rok 2023 

Paragraf § 17 Zákona o miestnych daniach upravuje, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane, pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň. Obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže znížiť výšku dane daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi a pod.

 

Linky na odkazy v texte: 

Tlačivo Daň z nehnuteľnosti  

Potvrdenie o podaní priznania

Informácie na webovej stránke hlavného mesta

Sadzby dane z nehnuteľností

Poučenie

 

Kontaktné údaje na správcu dane Hlavného mesta SR Bratislavy: 

+421 259 356 954, dane@bratislava.sk 

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 

Blagoevova ulica č. 9 

P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55