Hypotekárne poradenstvo

header bg 1

Poučenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje budú spracované na základe Vášho súhlasu spoločnosťou: BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., IČO: 50 353 497, sídlo: Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, tel. č.: +421 902 800 800, e-mail: bsg@bsg.sk. Sprostredkovateľom osobných údajov je HERRYS s. r. o., IČO: 45 280 436, sídlo: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, tel. č.: 02/20868866, e-mail: info@herrys.sk.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo e-mail. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na spracovanie Vášho dopytu. V prípade, ak súhlas odvoláte alebo ak si nebudete želať ďalšie spracúvanie Vašich údajov, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však dôjde k uzavretiu zmluvy medzi Vami a spoločnosťou BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy. Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
  • získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, ak sú nami spracúvané automatizovanými prostriedkami,
  • požadovať obmedzenie spracúvania, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebujeme my, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané, ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie a Vaše údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie. Vaše osobné údaje na účel spracovania dopytu odovzdáme nášmu zmluvnému partnerovi - BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., ktorý je prevádzkovateľom Vašich údajov.