Dopyt

header bg 1

Poučenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje budú spracované na základe nášho oprávneného záujmu za účelom evidencia dopytov na služby realitnej kancelárie spoločnosťou: HERRYS s. r. o., IČO: 45 280 436, IČDPH: SK2022920339, sídlo: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61514/B, tel. č.: 02/20868866, e-mail: info@herrys.sk. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je evidencia dopytov záujemcov na služby realitnej kancelárie a ich kontaktovanie. Prevádzkovateľ spracúva základné kontaktné údaje záujemcov a informácie o nehnuteľnosti, ktorí ho sami kontaktujú a ktorí majú záujem o predaj/ kúpu alebo prenájom nehnuteľností, aby ich mohol spätne kontaktovať s ponukou služieb realitného sprostredkovateľa alebo im odpovedať na ich otázky o službách realitného sprostredkovania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na spracovanie Vášho dopytu, najdlhšie po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak budete spracovanie osobných údajov namietať, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však dôjde k uzavretiu zmluvy medzi Vami a nami, osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe oprávneného záujmu, ale na základe uzavretej zmluvy. Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
  • získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, ak sú nami spracúvané automatizovanými prostriedkami,
  • požadovať obmedzenie spracúvania, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané, ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov,
  • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
  • namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely evidencie dopytov na služby realitnej kancelárie a Vášho kontaktovania, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje môžu byť na účel spracovania dopytu odovzdané nášmu zmluvnému partnerovi (realitnému maklérovi) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.