Cookies

header bg 1

Správca osobných údajov

Vaše osobné údaje bude spracúvať HERRYS s.r.o., IČO: 45 280 436, sídlo: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava     
Naše kontaktné údaje sú:

 • Korešpondenčná adresa: HERRYS s.r.o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava
 • Telefonický kontakt: 02/20868866
 • Adresa elektronickej pošty: info@herrys.sk

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s našou webovou stránkou. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Dočasné (session) cookies sa ukladajú vo Vašom zariadení iba po dobu Vašej návštevy na našej stránke. trvalé cookies sú uložené na Vašom zariadení dovtedy, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa ich nerozhodnete vymazať a slúžia najčastejšie na to, aby naša stránka vedela, že ste ju už navštívili.

Súbory cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu, okrem nevyhnutných cookies, ktoré môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, a to na základe oprávneného záujmu a v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Prehliadanie našej webstránky nie je podmienené poskytnutím súhlasu s cookies. Poskytovanie cookies, hlavne tých marketingových a analytických nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Pri spracúvaní súborov cookies nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Na našej webovej stránke používame tieto kategórie cookies:

1. Nevyhnutné cookie

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Nevyhnutné cookies nemožno odmietnuť a na ich spracúvanie nie je v zmysle zákona potrebný Váš súhlas.

NázovKategóriaÚčelPlatnosť
XSRF-TOKENNevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje spoločnosť Wix a používa sa na bezpečnostné účely.2 hodiny
herrys_sessionNevyhnutnéTento súbor cookie je potrebný pre správny chod stránky.2 hodiny

2. Analytické cookies

Tieto cookies nám umožňujú merať návštevnosť a vyťaženie našej stránky, takže môžeme zvyšovať jej výkonnosť a zlepšovať či sprehľadňovať jej obsah. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú sú agregované, a teda anonymné. Ak tieto cookies nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

NázovKategóriaÚčelPlatnosť
_gaAnalytickéTento súbor cookie nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.13 mesiacov
_ga_CHY3FXVP93AnalytickéTento súbor cookie nainštalovaný službou Google Analytics sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky.13 mesiacov
_hjFirstSeenAnalytickéSlužba Hotjar nastavuje tento súbor cookie na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, ktorá označuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar zaregistroval tohto používateľa.30 minút
_hjIncludedInSessionSampleAnalytickéSlužba Hotjar nastavuje tento súbor cookie tak, aby vedela, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaného denným limitom relácie stránky.2 minúty
_hjIncludedInPageviewSampleAnalytickéSlužba Hotjar nastavuje tento súbor cookie tak, aby vedela, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom zobrazenia stránky.2 minúty
_hjAbsoluteSessionInProgressAnalytickéSlužba Hotjar nastavuje tento súbor cookie na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa.30 minút
_hjSessionUser_2546570AnalytickéSlužba Hotjar nastavuje tento súbor cookie na zistenie počtu zobrazení prvkov na stránke.1 rok
_hjSession_2546570AnalytickéSlužba Hotjar nastavuje tento súbor cookie na zistenie počtu zobrazení prvkov na stránke.30 minút

3. Reklamné cookies

Tieto cookies slúžia na zobrazovanie ponuky alebo reklamy. Vďaka týmto cookies Vám môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby na mieru a to na základe Vašich preferencií.

NázovKategóriaÚčelPlatnosť
_fbpReklamnéTento súbor cookie nastavuje spoločnosť Facebook tak, aby zobrazovala reklamy na Facebooku alebo na digitálnej platforme založenej na reklame na Facebooku po návšteve webovej stránky.3 mesiace

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať?

 • na cookie lište, ktorá sa Vám zobrazí pri návšteve našej stránky si môžete vybrať alternatívu „akceptovať všetky“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané všetky cookies), alebo „odmietnuť všetky“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané len nevyhnutné cookies), alebo si môžete podľa Vašich preferencií vybrať voľbu „nastaviť cookies“, v rámci ktorej si vyberiete, ktoré kategórie cookies môžeme vo Vašom zariadení ukladať.
 • vo Vašom internetovom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) môžete vopred ukladanie cookies úplne zakázať, s výnimkou nevyhnutných cookies
 • vo Vašom internetovom prehliadači si môžete zapnúť funkciu anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch
 • cookies, ktoré už boli uložené na Vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať, a to prostredníctvom Vášho internetového prehliadača

Aké sú Vaše ďalšie práva?

Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním cookies môžete kedykoľvek odvolať, napríklad:

 • na cookie lište, ktorá sa Vám zobrazí pri návšteve našej stránky, si vyberiete alternatívu „odmietnuť všetky“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané len nevyhnutné cookies), alebo prostredníctvom voľby „nastaviť cookies“ môžete odmietnuť len niektoré kategórie cookies
 • vo Vašom internetovom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) môžete vopred ukladanie cookies úplne zakázať, s výnimkou nevyhnutných cookies

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie cookies na účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.     
Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali,
 • osobné údaje sme spracúvali nezákonne, alebo
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je ďalšie spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo
 • je spracúvanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, alebo

Obmedzenie spracúvania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.     
Ak obmedzíme spracúvanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracúvanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom alebo s Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.      
Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu ( https://dataprotection.gov.sk/ ).

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: info@herrys.sk