Vyhľadávanie
Nové hľadanie

Úspešná investícia začína správne nastavenou zmluvou

 

BratislavaNajatraktívnejšou dlhodobou investíciu sú nehnuteľnosti určené na prenájom. Nevyužívané kancelárie a domy sa vo veľkom rekonštruujú na malometrážne byty.

Rozmýšľate nad takouto investíciou no brzdia vás obavy z budúceho nájomníka? Poradíme vám, na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť v nájomnej zmluve.

 

 

 

 

Ako si správne nastaviť dĺžku prenájmu?

V prípade, že chcete nájomnú zmluvu uzavrieť v zmysle zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme, táto musí byť na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.

Ak je nájomná zmluva podpísaná v zmysle Občianskeho zákonníka, prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania. Štandardne sa doba nájmu určuje na jeden kalendárny rok.

Akú čiastku si vypýtať ako depozit?

Depozit (kaucia/zábezpeka) slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi v prípade neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva. Najčastejšie z dôvodu spôsobenej škody na byte, jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

„Zákonný rámec kaucia dostala až prijatím zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Podľa tohto zákona výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu,“ hovorí JUDr. Martin Bečár, právnik realitnej kancelárie HERRYS z Bratislavy.

Popremýšľajte nad  poistením zariadenia bytu.

Dá sa poistiť domácnosť a zariadenie bytu zo strany prenajímateľa, ale aj nájomcu. V nájomnej zmluve môže prenajímateľ odporučiť nájomcovi, v prípade, že má svoje hnuteľné veci (zariadenie), aby si tieto poistil spolu s poistením zodpovednosti za škodu.

Kedy prichádza na platenie dane a aká je jej výška?

Ak ste prenajali nehnuteľnosť na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia, príjem dosiahnutý z takéhoto prenájmu je považovaný za príjem podliehajúci daniktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov FO.

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je daňovník povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za príslušné zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie).
Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t. j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2014 presiahne sumu 1 901,67 eura.

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Vadia vám domáce zvieratá?

Slovenská legislatíva neupravuje obmedzenia ako je zákaz fajčenia alebo chov zvierat v prenajímanom byte. Tieto si však môžu zmluvné strany upraviť v Nájomnej zmluve – Na osoby, ktoré s ním bývajú v jednej domácnosti sa zaväzujú nechovať zvieratá v priestoroch bytu a bytového domu.

JUDr. Martin Bečár uvádza, že v prípade, ak nájomca tento zákaz poruší, zakladá to dôvod na výpoveď zo strany prenajímateľa. Prenajímateľ je taktiež oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorú zvieratá v byte spôsobili.

Čo hrozí v prípade, ak zabudnete odpísať stavy meračov.

Pri odovzdaní a prebraní predmetu nájmu je dôležité spísať protokol stavu meračov energií. V opačnom prípade môže vzniknúť nedoplatok/preplatok za úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, pričom však nebude možné určiť skutočne spotrebované služby a energie.

 

V prípade, že si na vypracovanie nájomnej zmluvy netrúfate sami, obráťte sa na skúseného právnika a odborníkov z realitnej praxe.

 

JUDr. Martin Bečár

je jedným z konateľov a zakladateľov spoločnosti HERRYS s.r.o. Dlhoročnú prax v oblasti realitného práva využíva denne v prospech našich spokojných klientov. So svojím odborným právnym tímom sa stará, aby celý obchod prebehol bezpečne, korektne a bez komplikácií.

CHRÁNIME VÁS. PRÁVOM.

 

 

Tomáš Géci

Bol som mimoriadne spokojný s ústretovým a profesionálnym prístupom kolektívu realitnej kancelárie HERRYS. Využil som aj služby sprostredkovania hypotekárneho úveru. Všetko prebehlo vysoko profesionálne a bez akýchkoľvek komplikácií. Realitnú kanceláriu určite odporučujem a v budúcnosti určite využijem ich služby.

Tomáš Géci
Chcem predať
svoju nehnuteľnosť
Chcem
kúpiť nehnuteľnosť