Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností

Povinnosť má každý, kto v roku 2017 predal alebo nadobudol nehnuteľnosť. Dali ste si v novom roku predsavzatie neodkladať všetko na poslednú chvíľu? S jeho napĺňaním môžete začať už dnes. Prvou povinnosťou, ktorá nás čaká už v januári, je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Termín na jeho odovzdanie je 31.1.2018. Právnici z realitnej kancelárie HERRYS sa rozhodli vám pomôcť a pripravili pre vás stručné informácie, aby ste sa neskôr vyhli zbytočným nepríjemnostiam.  

Autor: HERRYS | 16.01.2018

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú najmä  tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2017 stali vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá podlieha dani z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome, vrátane stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc) alebo u ktorých nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane, napríklad sa zmenila výmera pozemkov. Rozhodujúci je stav ku 1.1.2018. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností dňom 1.1.2018, vzniká daňová povinnosť týmto dňom a daňové priznanie podáva nový vlastník tiež do 31.1.2018.


Kde a kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane najneskôr do konca januára, posledný deň na podanie je  31.1.2018. Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive. Súčasťou predpísaného tlačiva o daňovom priznaní je tiež poučenie ako ho vyplniť. Určite odporúčame vziať si tiež potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti.


Čo je čiastkové daňové priznanie a kto  podáva čiastkové daňové priznanie?

Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a ku 1.1.2018 sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v rovnakej lehote, t. j. 31.1.2018. Čiastkové daňové priznanie sa podáva na rovnakom predpísanom vzorovom tlačive. Pri predaji nehnuteľnosti realizovanom v roku 2017 je potrebné uviesť, že ide o čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Čo ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb?

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na základe dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Ako často sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností nie je potrebné podávať každý rok, ale podáva sa len pokiaľ príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene, či už vlastníctva, alebo napr. ku zmene v účele užívania. Každý rok vám tak automaticky príde platobný výmer správcu dane s výškou dane z nehnuteľností, ktorý musíte uhradiť. Výšku dane z nehnuteľností vypočíta na základe daňového priznania správca dane a to podľa príslušného sadzobníka.

Tento článok pripravilo  právne oddelenie realitnej kancelárie HERRYS

Späť na zoznam článkov
Najnovšie články
Ľudia menia zamestnanie každý deň. Aj teraz, kým čítate túto vetu, sa niekto rozhodol pre zmenu. Ale prečo sa tak...
Ak plánujete predaj nehnuteľnosti, mali by ste vedieť, že viac ako 98% kupujúcich hľadá svoje nové bývanie na...
Malé ale milé – zvykne sa hovorievať. A my súhlasíme. Najmä v prípade malých, útulných bytov. Častokrát sú menšie...
Kategórie

Kľudná a pohodová atmosféra. Rýchle vybavenie. Ďakujem.

Anonym